Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement ‘Win een Smaakkaart!’

Elke deelnemer aan de wedstrijd ‘Win een Smaakkaart!’ van vzw Streekproducten Vlaams-Brabant aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van vzw Streekproducten Vlaams-Brabant.

Artikel 1: Principe

De wedstrijd ‘Win een Smaakkaart!’ van vzw Streekproducten Vlaams-Brabant is een initiatief van vzw Streekproducten Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. De organisatoren hebben steeds het recht het reglement te wijzigen. Wedstrijdbeslissingen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook. Vzw Streekproducten Vlaams-Brabant behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de deelnemer opgegeven informatie te controleren, om na te gaan of aan de deelnemingsvoorwaarden is voldaan.

Artikel 2: Wie kan deelnemen?

Deelnemen is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in België. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met uitzondering van de medewerkers van de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant.  

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan deze wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan deze wedstrijd gaat de vzw Streekproducten Vlaams-

Brabant ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Artikel 3: Hoe deelnemen?

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis. De wedstrijd start op 10 september 2019 en wordt onherroepelijk afgesloten op 5 november 2019 om 23u59. Deelnemers zijn verplicht hun contactgegevens (naam, emailadres, postcode en gemeente) door te geven. Er wordt slechts 1 deelname per persoon aanvaard.

Artikel 4: Wedstrijdverloop

De deelnemers dienen zich te registreren via www.marktvandesmaak.be. De winnaars worden na afloop van de wedstrijd gecontacteerd door vzw Streekproducten Vlaams-Brabant.

Artikel 5: Kennisgeving van winst

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht door de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant. Verdere praktische afspraken worden meegedeeld in deze e-mail (i.v.m. de overhandiging van de Smaakkaart).

Artikel 6: Toekenning van de Smaakkaart

De Smaakkaarten worden door de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant toegekend aan de winnende deelnemers. De waarde van de Smaakkaart kan €5, €10 of €20 bedragen.

De Smaakkaart is enkel inruilbaar tegen hapjes en/of tapjes op de Markt van de Smaak (bij producenten die deelnemen aan deze markt) en is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs kan dus niet worden geruild of in geld worden omgezet. De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

Vzw Streekproducten Vlaams-Brabant kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van partners met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan deze Smaakkaart. Vzw Streekproducten Vlaams-Brabant zal niet verplicht zijn, mocht de partner in gebreke blijven op dit vlak, een andere prijs/Smaakkaart te overhandigen.

Artikel 7: Privacy

Elke deelnemer geeft de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank om de deelnemer te informeren over het verloop van de wedstrijd. Vzw Streekproducten Vlaams-Brabant behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet ter tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. De gegevens van de deelnemers worden NIET doorgegeven aan derden en kunnen enkel gebruikt worden voor eigen promotie van de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat ze automatisch ingeschreven worden voor de digitale nieuwsbrief van vzw Streekproducten Vlaams-Brabant. Ze kunnen te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant

De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

Indien de winnaar niet aanwezig is bij de levering van de prijs, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant. Indien de vzw

Streekproducten Vlaams-Brabant genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9: Algemene bepalingen

De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant.

Vzw Streekproducten Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge vanovermacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt vzw Streekproducten Vlaams-Brabant zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten. Vzw Streekproducten Vlaams-Brabant behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant geleden schade (inclusief imago-schade).

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de wedstrijdleiding. Beroep hiertegen is niet mogelijk. Een exemplaar van dit reglement kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.marktvandesmaak.be.